ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023 - Gujarati Calendar 2023 | Gujarati Calendar 2023 Panchangવોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙

ક્લિક કરો
ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023 - Gujarati Calendar 2023 | Gujarati Calendar 2023 Panchang

ગુજરાતી કેલેન્ડર ૨૦૨૨ માં તમે પંચાંગ, તિથિ, નક્ષત્ર, જાહેર રજાઓ, વ્રત કથાઓ, જન્મ રાશી, ચોઘડિયા, પંચક, વિંછુડો, કુંડળી, ગુણ મિલન, વરસાદના નક્ષત્રો - લગ્ન, ગૃહ પ્રવેશ, મિલકત ખરીદી, વાહન ખરીદી વગેરેના મૂહર્ત વગેરેની વિગતવાર માહિતી મેળવી શકશો.
વિશ્વના કોઈ પણ સ્થળ પર આ એપ્લીકેશન સપોર્ટ કરશે.

તમારા સ્થળ પ્રમાણે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તના સમય, ચોઘડિયા ચાલુ થવાનો અને પુરા થવાનો સમય આ ગુજરાતી કેલેન્ડર એપ્લીકેશન માં જોઈ શકાશે.


2023 ગુજરાતી કેલેન્ડર - Gujarati Calendar 2023 is offline calendar and free app for all gujarati speaking people across the globe. Free calendar almanac app for Gujarati people (Also known as Gujarat calendar 2023). Gujarati calendar apps is highly useful to know festivals holidays Shubh Muhurat & Gujarati panchang 2023 information.

Features of Gujarati Calendar 2023::Full Month View

Hindu Calendar
Gujarati Panchang
Panchak & Vinchhudo Details
Gujarati Vrat Kata
Janmrashi (Chandrarashi)
Complete 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025 calendars in gujarati
Fasting days of 2022 in this Gujarati Panchang

ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023 અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

Gujarati calendar 2023 easy to use::Festivals 2023 (ગુજરાતી તહેવારો) Holidays (ગુજરાતી રજાઓ)
Shub Muhurt dates (Marriage dates, Grih Pravesh dates, Vehicle purchase details, Namakaran dates)
Nakshatra and Rasi details
Fasting days in every month
Government Holidays of 2023
Gujarati Panchanga 2023 and Gujarati Horoscope details (ગુજરાતી પંચાંગા)
Gujarati Astrology info or Gujarati astrology details (ગુજરાતી જ્યોતિષ).

Gujarati Panchangam 2023 gives all the astrology and horoscope details. App also has Daily Panchang including the Nakshatra timings, tithi timings, Shubh Divas (auspicious days). Today tithi and Today panchang are the key features of the app. Its a hindu calendar 2023 with offline calendar which shows today's Panchang in gujarati. Amavasya and Purnima panchang details are also available

Post a Comment

Previous Post Next Post